سلام و صد سلام به روی ماهت

دلــــــــــــــم نه عشـــــــــــــق میخواهد نــــــــــــــه احساسات قشنگ,

نـــــــــــــــه ادعاهای بــــــــــــــــزرگ      نــــــــــــــــه بزرگ های پر مدعا

دلـــــــــــم تو را میخواهد کــــــــــــــــــه بشود با تو حرف زد و

                       بـــــــــــــعد پشیمــــــــــــان نشـــــــــد.....

/ 0 نظر / 54 بازدید