صـبـــــــــر


صــبر

هیـــچ وقــــت

انتــخاب نــیســت

اجبــار اســت...اجــبـــار..

مـــن از یــــــــــــادت نمـیکاهـــم

تــــــــــــو را هر لحظه چــــــــــــون احساس نیــــــــــــما

چــــــــــــشم در راهــــــــــــم…نگران

/ 0 نظر / 67 بازدید